AWS Setup

Setup

source aws-alias.sh
aws-start
aws-ssh

Shutdown

aws-stop
Pengfei Ni ©2021